ណូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សព្ទ​ចួង ឬ​រគាំង​ធំ​ៗ ។ ណូង​ៗ