ណេះណោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ណុះ ( កិ. វិ. ) ពី​នេះ​ពី​នោះ, នាយ​អាយ : និយាយ​ណេះណោះ គឺ​និយាយ​ពី​នេះ​ខ្លះ ពី​នោះ​ខ្លះ ឬ​និយាយ​តំណាល​ពី​ខាង​នាយ​ខ្លះ ពី​ខាង​អាយ​ខ្លះ​ផ្សែផ្សំ​ឲ្យ​តែ​ខាង​បាន​ការ ។