ណែងណង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កំណាត់​ឈើ​ឬ​ឫស្សី ចង​បន្ដោក​បង្អូស​ដី ភ្ជាប់​នៅ​ក​សត្វ​ចតុប្បាទ មាន​គោ, សេះ, ឆ្កែ​ជាដើម ដើម្បី​ឲ្យ​ទទើសទទែង​ជើង​មុខ​មិន​ឲ្យ​បោល​បាន : ចង​ណែងណង, ជាប់​ណែងណង ។