ណែណន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) ដែល​ឋិត​ថេរ, ខ្ជាប់ខ្ជួន, យឺនយូរ, ប្រាកដ​ប្រជា, ចំណាប់​ចំនួន (មិន​សូវ​ប្រើ) ។