ណែនាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រាប់​ទំនង​, ប្រាប់​ឧ​បាយ ឲ្យ​យល់​ឲ្យ​ភ្លឺ​, នាំ​ឲ្យ​ធ្វើ​ដោយ​ពន្យល់​​បណ្ដើរ : សូម​ជួយ​ណែនាំ​វា​ផង ។