ណែលណោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) តែលតោល (ម. ព. នោះ) ។