តក់ប្រមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តក់ប្រម៉ា ស. ( កិ. ) (តកប្រះហ្មា់ អ. ថ. តុកប្រះហ្មា “តក់​ស្លុត, ស្លុត​ស្លន់”) តក់​ប្រាជ្ញា គឺ​តក់​ស្លុត​ស្លន់​ញ័រ​ទទ្រាក់ទទ្រើក​ស្ទើរ​ភ័ន្ត​បាត់​ប្រាជ្ញា​ស្មារតី; ច្រើន​ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ភ័យ ថែម​ទៀត​ផង : ភ័យ​តក់​ក្រមា (និយាយ​ក្លាយ​មក​ជា តក្កមា) ។ ម. ព. ប្រមា ១ ផង) ។