តក់ស្លុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្លុត​រន្ធត់​ខ្លាំង, ស្លុត​ស្លន់​ខ្លាំង : យោធា​អង់អាច រមែង​មិន​តក់​ស្លុត​ក្នុង​សង្គ្រាម (ម. ព. ស្លុត ផង) ។