តក្កកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) invention ការបង្កើតអ្វីមួយថ្មីមុនអ្នកទាំងពួង។