តក្ក​វិជ្ជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័កកៈ- បា.; សំ. ( ន. ) (តក៌វិទ្យា) វិជ្ជា​ត្រិះរិះ គឺ​ចំណេះ​ខាង​ពិចារណា​រិះ​រក​ហេតុ​ផល​ដែល​ប្លែក​ឲ្យ​ឃើញ​ប្រាដក​ដោយ​គំនិត​ខ្លួន​ឯង, វិជ្ជា​សម្រាប់​ត្រិះរិះ​រាវ​រក​ខាង​របៀប​បែប​បទ​ក្នុង​ការ​និយាយ​ស្ដី​ឬ​ក្នុង​កិច្ចការ​ផ្សេង​ៗ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​សមរម្យ​ទៅ​តាម​លក្ខណៈ​នៃ​ហេតុ​ផល... : មនុស្ស​គ្មាន​តក្កវិជ្ជា និយាយ​ចាប​ចុង​ប្រយុង​ដើម​ស្ដាប់​មិន​បាន ។