តក្ក​វិទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័កកៈវិត ដូច​គ្នា​នឹង តក្កវិញ្ញូ ដែរ ។