តចសារ​ព្រឹក្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ ចៈ សារ៉ៈ ព្រឹក សំ.; បា. ( ន. ) (ត្វចិសារវ្ឫក្ស ឬ ត្វក្សារវ្ឫក្ស; តចសាររុក្ខ) ដូច​គ្នា​នឹង តចសារជាតិ ដែរ ។