តជ្ជារី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័ច-ជា-រី ( ន. ) (ម. ព. លិក្ខា ឬ លិក្សា) ។