តតងអារ៉ង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏-- ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ពោល​ពាក្យ​កកែកករ ទទូច​ផ្សែផ្សំ រក​រឿង​រក​ហេតុ មិន​បាត់​មាត់ : កុំ​តតងអារ៉ង​ដល់​ណា​ទៀត !