តតាក់តតាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) រអាក់រអួល, ប្រដាក់​ប្រទុក្ខ : ធ្វើ​ការ​តតាក់តតាំ; ដំណើរ​តតាក់តតាំ, ជំងឺ​តតាក់តតាំ ។