តតិយជន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) third party, tiers ជនទីបី ឬ ជន ដែលមិនមែនជាភាគីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត។ ជនដែលមិនមែនជាភាគីក្នុងរឿងក្ដីរដ្ឋប្បវេណី។