តតូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏-- ( ឧ. ) សូរ​តូង​ៗ រឿយ​ៗ ។