តតេងតតាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) តេងតាង​ពីសពាស, តេងតាង​ខ្លាំង ។