តតេះតតះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) តេះតះ​រឿយ​ៗ, តេះតះ​ខ្លាំង : ខំ​ប្រឹង​ក្រោក​តតេះតតះ ។