តតែងតតោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​តែងតោង​រឿយ​ៗ ។