តតែតតោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​តែតោ​រឿយ​ៗ: ដើរ​តតែតតោ, ដំណើរ​តតែតតោ ។