តថរស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) the real, le réel តម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ដោយកវី អ្នកនិពន្ធចេះលើកយកបញ្ហា ឬព្រឹត្តិការណ៍ពិតមកបង្ហាញ។

ឧ.: នៅក្នុងរឿងភូមិតិរច្ឆាន អ្នកនិពន្ធបានលើកយកតួអង្គ ព្រឹត្តិការណ៍ទីកន្លែងដែលមានពិតក្នុងសង្គមខ្មែរមកបង្ហាញ។