តថានុរូប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ ថា- បា. ( គុ. ) (តថា + អនុរូប) ដ៏​សម​គួរ​ដល់​ប្រការ​នោះ, ដែល​មាន​ទំនង​ដូច​គ្នា, ដែល​មាន​សភាព​ស្មើ​គ្នា : របស់​ទាំង ២ មុខ​នេះ​ជា​តថានុរូប ។