តនុជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈន៉ុច សំ. បា. ( ន. ) កូន (ទាំង​ប្រុស ទាំង​ស្រី) ។