តន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ថ្លៃ, តូច​ថ្លៃ : ប្អូន​តន់, មាស​តន់; (ច្រើន​ប្រើ​តែ​ក្នុង​កាព្យ) : ស្ដេច​ថា​ហៃ​ប្អូន​តន់ នាង​កុំ​អន់​ចិត្ត​នឹង​បង ជាតិ​មនុស្ស​តែង​មោះហ្មង ប្អូន​កុំ​ចង​ចិត្ត​ប្រកាន់ ។