តបង៑រ្វេថីះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Tabinshwehti