តបស្សី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈប៉័ស-សី បា. ; សំ. ( គុ. ឬ ន. ) (តបស្វិន៑) អ្នក​មាន​តបៈ, អ្នក​កាន់​តបៈ (តាបស); បើ​ស្ត្រី​ជា តបស្សិនី (តាបសី) ។