តបោធន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ ប៉ោធន់ សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​មាន​តបៈ​ជា​ទ្រព្យ (តាបស); បើ​ស្ត្រី​ជា តបោធនា (តបស្សិនី, តាបសី) ។