តប់កមល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--កៈ ម៉ល់ សំ. បា. ( កិ. ) (កមល “ឈូក, ផ្កា​ឈូក; បេះ​ដូង, ចិត្ត”) មាន​ចិត្ត​ដូច​គេ​តប់​ឲ្យ​ក្រំ, ឲ្យ​ឈឺ​ចាប់ (ប្រើ​ក្លាយ​មក​ជា តប់​ប្រមល់; ម. ព. នោះ​ផង)។ ការ​ប្រើ​ពាក្យ តប់​ប្រមល់ និង​ពាក្យ តប់​កមល ទាំង ២ នេះ ស្រេច​នឹង​អ្នក​ប្រើ​ពេញ​ចិត្ត ប្រើ​ពាក្យ​ណា​ក៏​សឹង​តែ​បាន ។