តភ្ជាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណនាករវិទ្យា) connect, connecter ភ្ជាប់របស់ពីរឬច្រើនចូលគ្នា។