តម្កាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជំងឺ​តិច​តួច, ជំងឺ​ស្រាល​ៗ, ថ្កាត់ ។ ច្រើន​តែ​ប្រើ​ជា​បរិវារ​សព្ទ​ សម្រាប់​ជា​រណប​នឹង​ពាក្យ​ជំងឺ : ជំងឺ​តម្កាត់ (ម. ព. ថ្កាត់ ផង) ។