តម្កើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រាប់​អាន​ជា​ថ្កើង ធ្វើ​ឲ្យ​ថ្កើង, ដាក់​តម្កល់​លើ​ទី​ខ្ពស់ : តម្កើង​ខ្លួន ។