តម្ពេច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​ឬ​ឫស្សី មាន​បន្លោះ​សណ្ឋាន​ដូច​ធ្នូ សម្រាប់​ថ្ពេច​សំឡី : ដង​តម្ពេច, ខ្សែ​តម្ពេច ។