តម្រាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ាប់ ( ន. ) ដែល​គួរ​ត្រាប់​តាម, បែប​បទ​សម្រាប់​ធ្វើ​តាម, តួ​យ៉ាង : យក​តម្រាប់, កាន់​តាម​តម្រាប់, កុំ​យក​តម្រាប់​មនុស្ស​ខ្ជិល ។