តម្រុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ុយ ( ន. ) គ្រឿង​ចំណាំ​ធ្វើ​ដោយ​មែក​ឈើ, ដោយ​ស្មៅ, ដោយ​ចំបើង ចង​ភ្ជាប់​នឹង​ឈើ​ឬ​ឫស្សី​សម្រាប់​ដោត​ត្រុយ​សម្គាល់​ផ្លូវ​ឬ​ទី​កន្លែង​នីមួយ​ៗ; គ្រឿង​ចំណាំ​ដែល​គេ​ត្រុយ​ទុក : បោះ​តម្រុយ, ចង​តម្រុយ ។