តម្រូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ូវ ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រូវ, ចែក​មុខ, ទុក​ដាក់​មុខងារ : តម្រូវ​ការ​ឲ្យ​ធ្វើ; កែ​តម្រូវ ។