តម្រៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រៀប ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​រៀបរៀង​គ្នា, ឲ្យ​មាន​របៀប, ឲ្យ​ឋិត​នៅ​ត្រៀប : តម្រៀប​ជួរ ។