តម្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-ល៉ា ( ន. ) ដំណើរ​ធ្វើ​ឲ្យ​ថ្លា, សេចក្ដី​ថ្លា, សភាព​ដែល​រង​ថ្លា : មាន​ចិត្ត​កាត់​តម្លា​សទ្ធា គឺ​មាន​ចិត្ត​ជ្រះថ្លា​ជឿ (ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ចិត្ត​ជា​កុសល) ។