តម្លាភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

transparency, transparence បរិយាកាសនៃការបើកទូលាយដល់ការចូលរួមការតាមដាន ការពិនិត្យ និងការផ្ដល់យោបល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដូចការប្រកួតប្រជែងដោយសមធម៌ ដោយលក្ខណៈស្មើភាពនិងយុត្តិធម៌។

  1. បរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពនិងយុត្តិធម៌ អនុញ្ញាតឱ្យតួអង្គទាំងអស់មានឱកាសដូចគ្នា ដើម្បីការចូលរួម ប្រសិនបើគេមានបំណងចូលរួម។ ឧ.: តម្លាភាពនៃការអនុវត្តថវិកាឃុំ សង្កាត់ អនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួម តាមដានត្រួតពិនិត្យអំពីដំណើរការគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។