តម្លៃ

ពីWiktionary

តំ-ល៉ៃ ( ន. ) អ្វី​ៗ​ដែល​ថ្លៃ, ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​សង​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​ខ្លួន​បាន​ទិញ​វត្ថុ​អ្វី​ៗ​ពី​គេ : របស់​មាន​តម្លៃ, អស់​តម្លៃ, ចុះ​តម្លៃ, សង​តម្លៃ ។