តម្អឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) រឹង​ត្អឹង, រឹង​ទទឹង, កៀច​ក្រាញ : មាន​សំបុត្រ​តឿន​ឲ្យ​មក ៣ ដង​ហើយ គាត់​តម្អឹង​មិន​ព្រម​មក ... ។