តរុណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈរ៉ុន បា.; សំ. ( គុ. ) (តរូណ) ដែល​នៅ​ក្មេង, ដែល​នៅ​ខ្ចី ... ។