តរុណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈរ៉ុ-- បា.; សំ. ( ន. ) (តរូណី) ស្រ្តី​ក្រមុំ, នាង​ក្រមុំ ។