តរុណ​ភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ-រ៉ុណៈ-- បា. ( ន. ) (តរុណភាវ) ភាព​ដែល​នៅ​ក្មេង​ឬ​នៅ​ជំទង់, វ័យ​ដែល​នៅ​កំលោះ-ក្រមុំ គឺ​វ័យ វ័យ​របស់​មនុស្ស​បន្ទាប់​ពី​កុមារភាព ។