តរោះហ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

k.153

  1. អម្បាល