តស៊ូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកជ័យសែន
  2. ភូមិនៃឃុំតស៊ូ