តាករខាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តាក-រខាក ( គុ. ) ដែល​រខេករខាក​ប៉ើងរ៉ើង : ជញ្ជាំង​ស្លឹក​តាករខាក ។