តាករ៉ាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​រខាក​សាកត្រាក : ដំបូល​ប្រក់​ស្លឹក​តាករ៉ាក, ខ្ទម​តាករ៉ាក, ជំរំ​តាករ៉ាក ។