តាកុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំក្ដុលដូនកែវ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ក្ដុលដូនកែវ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់បន្ទាយដី
  4. ភូមិនៃឃុំបល្ល័ង្ក