តាកេរ្តិ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរលាំងចក
  2. អតីតភូមិនៃឃុំកំបូល
  3. ភូមិនៃសង្កាត់កំបូល